STANOVY

STANOVY

 

NÁZOV: Klub vojenskej histórie Domovina (KVH Domovina)

SÍDLO: Dlhá 53, 93532 Kalná nad Hronom

Klub vojenskej histórie Domovina je dobrovoľné, neziskové, apolitické združenie občanov, ktoré má zabezpečovať plnenie cieľov združenia. KVH Domovina nepodporuje a nesympatizuje s ktoroukoľvek politickou stranou alebo hnutím šíriacu rasovú, náboženskú ani inú diskrimináciu alebo hnutia podporujúce potláčanie práv a slobôd ľudí.

CIEĽ ZDRUŽENIA KLUBU VOJENSKEJ HISTÓRIE DOMOVINA:

- dobrovoľné združovanie priaznivcov a záujemcov o vojenskú históriu, vojenskú techniku a zberateľov uniforiem, výstrojných súčiastok, dobovej techniky a vybavenia zo zameraním na obdobie druhej svetovej vojny

- spolupráca s inými klubmi vojenskej histórie, účasť na rôznych akciách ako rekonštrukcie bojov a vojenských operácii z obdobia druhej svetovej vojny

- získavanie nových poznatkov a informácii o historických udalostiach

- zberateľská činnosť rôznej techniky, vystroja a militárií z obdobia druhej svetovej vojny

- podporovať a rozširovať záujem, najmä u mladej generácie, o históriu a správne hodnotiť historické udalosti a fakty obdobia druhej svetovej vojny

 

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ:

Členmi KVH Domovina sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia záujem o členstvo, majú záujem o vojenskú históriu a primerané vedomosti. Členstvo vzniká dňom schválenia členskou schôdzou.

PODMIENKY PRIJATIA NOVÝCH ČLENOV :

1. Vek minimálne 15 rokov

2. Súhlasí so stanovami KVH Domovina

3. Je bezúhonný a plne spôsobilí na právne úkony

4. Musí byť zdravotne fyzicky a psychicky spôsobilí

5. Je občan Slovenskej Republiky

6. Členstvo v klube musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina členov KVH Domovina

 

POVINNOSTI ČLENOV KVH DOMOVINA:

- Dodržiavať stanovy a nariadenia KVH Domovina

- Aktívne sa podieľať na práci a plnenia cieľov KVH Domovina

- Zúčastňovať sa akcií na ktorých pôsobí KVH Domovina

- Ochraňovať a pomáhať rozširovať majetok KVH Domovina

- Platiť členské príspevky

- Zúčastňovať sa členských schôdzí

- Pomáhať novým členom KVH Domovina

 

PRÁVA ČLENOV KVH DOMOVINA:

- Voliť a byť volený do orgánov KVH Domovina

- Využívať majetok KVH Domovina pri rôznych akciách a ukážkach

- Predkladať svoje návrhy vedeniu KVH Domovina

- Byť informovaný o riadení klubu a spravovania jeho majetku

- Byť informovaný o cieľoch, zmenách a pôsobení KVH Domovina

 

ZÁNIK ČLENSTVA V KVH DOMOVINA:

- Dobrovoľným vystúpením z KVH Domovina

- Vylúčením z dôvodu nečinnosti v klube, opakovaným porušením stanov klubu, porušením zákonov SR. O vylúčení sa rozhodne hlasovaním členov klubu nadpolovičnou väčšinou.

- Úmrtím člena

- Zánikom KVH Domovina

 

 

ORGÁNY ZDRUŽENIA KVH DOMOVINA:

1. Členská schôdza: je to najvyšší orgán združenia, je utvorený zo všetkých členov KVH Domovina

- Volí a odvoláva členov Vrchného velenia a revíznej komisie KVH Domovina

- Hlasuje pri prijímaní a vylučovaní členov KVH Domovina

- Hlasovaním schvaľuje zmeny a doplnky stanov a nariadení KVH Domovina

- Schvaľuje hospodárenie a činnosť KVH Domovina

- Rozhoduje o zrušení KVH Domovina

Členskú schôdzu zvoláva Vrchné velenie klubu 1x ročne alebo pri prijímaní a vylučovaní členov klubu, prípadne ak člen KVH Domovina podá návrh na zvolanie Členskej schôdze a ten mu Vrchné velenie jednohlasne odsúhlasí.

2. Vrchné velenie : Tvoria ho maximálne piati členovia z ktorých musia byť traja zakladatelia KVH Domovina

- volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu KVH Domovina

- riadi činnosť klubu

- zvoláva Členskú schôdzu

3. Štatutárny orgán : tvorí ho predseda, podpredseda a výkonný vedúci

- Predseda je najvyšším predstaviteľom KVH Domovina

- Podpredseda je zástupca predsedu

- Výkonný vedúci má za úlohu vykonávať rozhodnutia Vrchného velenia KVH Domovina

4. Revízna komisia : je to kontrolný orgán ma dvoch členov

- za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom vo vrchnom velení klubu.

- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

 

 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA:

- Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu

- Hospodári sa z majetkom KVH Domovina

- Majetok KVH Domovina tvoria hmotné prostriedky vo vlastníctve združenia, finančné príspevky, dary, dotácie a príjmy z členských príspevkov KVH Domovina

- Majetok KVH Domovina slúži výhradne na činnosť a fungovanie klubu a nemôže byť prerozdelený medzi členov KVH Domovina

ZÁNIK KVH DOMOVINA

Návrh na zánik KVH Domovina podávajú členovia Vrchného velenia a o návrhu rozhodujú členovia klubu svojím hlasovaním na Členskej schôdze pri plnej účasti členov jednohlasným odsúhlasením všetkých členov KVH Domovina. V prípade zániku KVH Domovina členovia Vrchného velenia menujú likvidátora z pomedzi členov KVH Domovina. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.