Vznik 1.SR

VZNIK 1.SR V SKRATKE

"Drahý národ slovenský, jednohlasným rozhodnutím snemu Slovenského, zo dňa 14. marca 1939 vstúpil do života samostatný Slovenský štát."  To boli prvé slová Dr. Jozefa Tisa po vyhlásení Slovenského štátu. Ako už z jeho slov vyplíva vznikol 14. marca 1939 odhlasovaním snemu autonómneho Slovenska. Hneď v ten istý deň bola vymenovaná  aj vláda, ktorú tvorili členovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Po prijatí ústavy dňa 21. júla 1939 bol zavedený názov Slovenská republika. 

Vzniku 1. Slovenskej republiky predchádzalo viacero udalostí. Azda najhlavnejšou z nich bola Žilinská dohoda, ktorú uzavreli takmer všetky vtedajšie slovenské politické strany na zasadnutí dňa 6. októbra 1938 v Žiline s cieľom vytvoriť Slovenskú autonómnu vládu. Takmer všetku moc v novej vláde okamžite prevzala HSĽS a predsedom vlády bol menovaný Dr. Jozef Tiso. Týmto vznikla autonómna Slovenská krajina  vo vtedajšej Česko-slovenskej republike.           Ďalšou významnou udalosťou bol takzvaný Homolov puč. Bolo to vojenský zásah na území Slovenskej krajiny vnoci z  9. na 10. marca 1939. Pri tejto akcii bolo na územi Slovenska vyhlásené stanné právo, bol odvolaný predseda slovenskej autonómnej vlády Tiso a boli pozatýkaní viacerí predstavitelia HSĽS a Hlinkovej gardy. Tento zásah nariadil prezident ČSR Emil Hácha na podnet generála Aloisa Eliáša zo strachu z rozpadu ČSR. Akcia nepriniesla žiadne pozitývne výsledky, priam naopak vzniklo ešte väčšie napetie medzi Slovenskou autonómnou vládou a centrálnou vládou v Prahe. Názov Homolov puč vznikol vo vtedajších gardistických denníkoch a bol odvodený od mena divízneho generála Bedřicha Homolu ktorý velil VII. armádnemu zboru v Banskej Bystrici.                                          Dňa 13. marca 1939 prišli Jozef Tiso a Ferdinand Ďručanský na pozvanie Adolfa Hitlera do Berlína, kde im Hitler počas rozhovoru ponúkol vyhlásenie samostatnosti a trval na tom aby to Tiso ešte v ten deň telefonoval do Bratislavi a vyhlásil samostatnosť Slovenska. Tiso to odmietol s argumentom že on sám nemôže rohodovať za všetkých na Slovensku a tak len zvolali na 14. marca 1939 zasadnutie snemu kde bol jednohlasne odsúhlasený vznik Slovenského štátu.

VLÁDA 1. SR 

                         

     Dr. Jozef Tiso                         Dr. Martin Sokol                    Dr. Vojtech Tuka               Dr. Ferdinand Ďurčanský          prezident                               predseda snemu                  zástupca predsedu vlády              min. zahraničia

 

                         

 gen. Ferdinand Čatloš                        Karol Sidor                       Gejza Medrický                 Alexander Šaňo Mach       min. národnej obrany                         min. vnútra                       min. hospodárstva               šéf úradu propagandy,                                                                                                                                                             velitel HG    

 

                         

       Dr. Gejza Fritz                   Dr. Mikuláš Pružinský                   Július Stano                                Jozef Sivák                min. pravosúdia                           min. financií                         min. dopravy                                min. školstva